Αξιολόγηση μαθητών


Το Π.Δ. για την αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου.

Π.Δ. 46/2016: http://www.slideshare.net/GeorgiaKazakou/ss-69291948