Φύλλο εργασίας


Πρόκειται για ένα φύλλο οδηγιών που καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να πραγματοποιήσουν έναν αγώνα επιχειρηματολογίας-αντιλογίας. Το θέμα του αγώνα είναι «Ποιο οικονομικό σύστημα θα βοηθούσε περισσότερο τα κράτη να ξεπεράσουν τη σημερινή οικονομική κρίση, χωρίς όμως να περιορίσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες των ατόμων: ο καπιταλισμός ή […]

Κεφάλαιο 2ο Β’ Μέρος – «Κοινωνικά και οικονομικά συστήματα»


Πρόκειται για ένα φύλλο εργασίας με τίτλο «Κοινωνική ανισότητα». Οι μαθητές εργάζονται σε πέντε ομάδες. Καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις κρίσεως που αφορούν τα τέσσερα είδη κεφαλαίου σύμφωνα με τον Μπουρντιέ. Στη συνέχεια τους ζητείται να παρουσιάσουν τις απαντήσεις τους στην τάξη. Το φύλλο εργασίας ακολουθεί τις υποδείξεις της υπ’ […]

Ενότητα 3.6 «Κοινωνική ανισότητα»


Πρόκειται για ένα φύλλο εργασίας με τίτλο «Μέθοδοι έρευνας». Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Καλούνται να επιλέξουν την κατάλληλη επιστημονική μέθοδο προκειμένου να μελετήσουν τα εξής κοινωνικά φαινόμενα: βία στα γήπεδα, μεταναστευτικές ροές στον Ελλαδικό χώρο την τελευταία 20ετία και σχολική διαρροή. Στη συνέχεια τους ζητείται να παρουσιάσουν τις απαντήσεις […]

Ενότητα 1.4 «Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας»Πρόκειται για ένα φύλλο εργασίας με τίτλο «Άνταμ Σμιθ – Τζον Μέυναρντ Κέυνς. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Καλούνται να συγκρίνουν τις απόψεις των δύο οικονομολόγων. Συγκεκριμένα θα καταγράψουν τις προτάσεις τους αναφορικά με το ζήτημα της διανομής του εισόδήματος και θα τους κατατάξουν στις Σχολές οικονομολόγων. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/810?locale=el  

Κεφάλαιο 2ο Α’ μέρος – «Αντικείμενο και βασικές οικονομικές θεωρήσεις»