ΑΟΔΕΠρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα την επικοινωνία στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Δίνονται οι ορισμοί της επικοινωνίας και περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας της επικοινωνίας. Διακρίνονται τα είδη της επικοινωνίας και καταγράφονται τα 13 εμπόδιά της. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/701?locale=el  

Ενότητα 3.3.4 “Επικοινωνία”


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα την επιστήμη της Διοίκησης. Παρουσιάζονται οι εισαγωγικές έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης όπως π.χ. τα επιστημονικά της πεδία. Γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της επιστήμης και παρουσιάζονται οι κύριοι εκπρόσωποί της. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/693?locale=el  

Ενότητες 2.2.1 και 2.2.2 “Η επιστήμη της Διοίκησης”Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα την επιχείρηση και τις λειτουργίες της. Αναλύεται η έννοια της επιχείρησης ως παραγωγική-οικονομική μονάδα, ως κοινωνική οργάνωση και ως θεσμός. Καταγράφονται οι βασικές και οι δευτερεύουσες λειτουργίες των επιχειρήσεων. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/696?locale=el  

Ενότητες 1.2 και 1.3 “Η επιχείρηση και οι λειτουργίες της”


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα την ηγεσία. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του ηγέτη και διακρίνεται από τον προϊστάμενο. Καταγράφονται τα στοιχεία που οδηγούν σε μια ηγετική συμπεριφορά και εξηγούνται οι έννοιες δύναμη, επιρροή, εξουσία κατά τον Μαξ Βέμπερ. Τέλος, παρουσιάζονται τα τρία πρότυπα ηγεσίας: το αυταρχικό, το […]

Ενότητα 3.3.1 “Ηγεσία”


Πρόκειται για τέσσερα φύλλα εργασίας με θέμα τη διερεύνηση της έννοιας της “Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης”. Περιλαμβάνονται τρεις δραστηριότητες: προβολή βίντεο, μελέτη ιστότοπου και μελέτη περίπτωσης. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/714?locale=el  

Ενότητα 1.3.2 “Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων”Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τις θεωρίες παρακίνησης που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις. Περιγράφεται η θεωρία του Maslow, η θεωρία υγιεινής-παρακίνησης του Herzberg και η θεωρία των προσδοκιών. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/700?locale=el  

Ενότητα 3.3.2 “Παρακίνηση”


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τις λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης (management). Αναλύονται οι τέσσερις βασικές λειτουργίες: ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/695?locale=el  

Ενότητα 2.2.3 “Οι λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης”


Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τη λειτουργία των ομάδων. Διακρίνονται σε κατηγορίες και παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους δημιουργούνται. Αναλύονται τα μειονεκτήματά τους και οι παράγοντες αποτελεσματικότητάς τους. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/644?locale=el  

Ενότητα 3.3.3 “Δυναμική των ομάδων”Πρόκειται για μία συνοπτική παρουσίαση τύπου Powerpoint με θέμα τους στόχους και το περιβάλλον των επιχειρήσεων. Διακρίνεται το περιβάλλον μιας επιχείρησης σε γενικό και ειδικό και ορίζονται οι ομάδες συμφερόντων της. Αναλύονται οι έννοιες: στόχος, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. http://photodentro.edu.gr/ugc/r/8525/697?locale=el  

Ενότητες 1.4 και 1.5 “Οι στόχοι των επιχειρήσεων”